حسن رضائی زاده

حسن رضائی زاده


تعداد فروش: 1694
کاربلد در: سایر ، سلام یار پایه ، مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

کارشناس مدیریت بازرگانی
سلام یار

گواهینامه‌ها و جوایز

سلام یار