حسن رضائی زاده

حسن رضائی زاده


تعداد فروش: 914
کاربلد در: مشاوره بازاریابی ، سایر
عمر کاربلدی: 8 ماه

دربارهٔ کاربلد

کارشناس مدیریت بازرگانی
سلام یار

گواهینامه‌ها و جوایز

سلام یار