حسن رضائی زاده

حسن رضائی زاده


تعداد فروش: 1089
کاربلد در: سایر ، مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

کارشناس مدیریت بازرگانی
سلام یار

گواهینامه‌ها و جوایز

سلام یار