مهناز یاری

مهناز یاری


تعداد فروش: 1077
کاربلد در: سلام یار پایه
عمر کاربلدی: 8 ماه

دربارهٔ کاربلد

یه خانوم مهندس فعال و پرانگیزه با مدرک لیسانس صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر کنترل کیفیت با سابقه ۱۴ سال فعالیت.
بیش از دوسال سابقه غرفه داری در باسلام.
سلامیار پایه.

گواهینامه‌ها و جوایز

لیسانس صنایع غذایی