عماد

عماد


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در:
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

از سال ۷۳ تحقیقات و مطالعاتی در مورد صفات و خصوصیات ، رگه های شخصیتی ، نقاط ضعف و قوت افراد مختلف انجام دادم همین طور مطالعاتی در مورد خصوصیات و صفات سنگ های قیمتی در متون کهن و جدید.
هر کدام از ما با توجه به خصوصیات شخصیتی و صفاتمان از طرفی و خصوصیات و صفات و خواص سنگ های قیمتی از طرف دیگر  میتوانیم با آگاهی بیشتر ، گوهر متناسب با گوهر وجودی مان را انتخاب کنیم.

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.

کارهای عماد