بهروز محمدی

بهروز محمدی


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در:
عمر کاربلدی: 4 ماه

دربارهٔ کاربلد

مدیر عامل  کارخانه  برنج  خوشه طلایی   
 داری ۲  شعبه  برنج فروشی  در  لنگرود

گواهینامه‌ها و جوایز

پروانه کسب کارخانه برنج

کارهای بهروز محمدی