نماکتاب ادب و اندیشه

نماکتاب ادب و اندیشه


تعداد فروش: 31
کاربلد در: تبدیل پست اینستاگرام
عمر کاربلدی: 10 ماه

دربارهٔ کاربلد

غریزه جدایی طلبی و استقلال مالی در من هم وجود داشت. بله دوستان و همین باعث شد در طی چند ماه، غرفه نماکتاب رو به سود میلیونی   برسونم. البته اونوقت کاربلدی نبود که از تجربیاتش استفاده کنم ولی شما میتونید خیلی زودتر از من فروش میلیونی رو تجربه کنید. 
اگر در مسیر پیش رو  به از دست رفتن یک روز رضایت بدید، روزگار میچرخه و میبینید سال های زیادی رو با همین روزها،  از دست دادید. 
تغییر شروع کار نیست؛ تمام راهه، از اول تا آخر.

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.