دکتر سیاوش عزیزی

دکتر سیاوش عزیزی


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: طراحی تبلیغاتی ، مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

کارشناسی و ارشد مهندسی 
ارشد و دکترای مدیریت کسبوکار
فعال در  حوزه استارتاپ و کارآفرینی

گواهینامه‌ها و جوایز

دانشجوی برتر دانشگاه
مدرس کارگاه آموزشی روش های تامین منابع مالی و تهیه طرح کسب و کار
مدرس کارگاه آموزشی دومین دوره استارتاپ
لوح سپاس امور آموزشی و پژوهشی
وستر نمونه کشوری کانون دانشجویی همیاران موسسات آموزش عالی کشور
کسب مقام دوم تیمی در مدرسه کسب و کار فناوری های نو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارگاه آموزشی 16 ساعته T.O.T
کارگاه آموزشی کارآفرینی